سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨

    |  English  | اخبار

چکیده طرح ها 101-125
 

101.Factors related to the start of Hookah smoking in adult male Turkmen: A Qualitative Study

102.بررسی روان سنجی نسخه فارسی مقیاس کوتاه بالینی برای اندازه گیری تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی(MAT)

103.بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان 

104.تعیین تاثیر طب فشاری گوش بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری مراجعه کننده به مرکز پره ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار یک سو کور

105.بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی

106.بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی دانشجویان و آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد

107.مقایسه تاثیر دو نوع ارائه بازخورد شفاهی و کتبی بر کیفیت عملکرد دانشجویان

108.The effects of environmental factors in waiting rooms on anxiety among patients undergoing coronarangiography: A randomized controlled trial

109.تأثیر برنامه کاری و مواجهه با رفتارهای قلدرمآبانه در محل کار بر کیفیت خواب پرستاران

110.بررسی تاثیر شرکت در گروه های حمایتی بر سندرم استرس جابجایی در سالمندان ساکن سرای سالمندان کهریزک

111.تبیین تجارب زیسته سالمندان از ازدواج مجدد

112.بررسی ارتباط استقلال حرفه ای با تنش اخلاقی پرستاران بخش های مراقبت ویژه نوزادان در مراکز آموزشی-درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

113.Honesty and Dishonesty: Critical Care Nurses Experiences in giving information to patients

114.بررسی تاثیر آموزش به بیمار بر اساس شاخص سواد سلامت بر تبعیت دارویی و کنترل فشار خون در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون اولیه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

115.Women’s decision-making about undergoing surgery in early-stage breast cancer: the relationships among preferred roles, experienced involvement, and decisional conflict

116.مقایسه تاثیر دهانشویه با آب سرد همراه منتول و گیاه اسفرزه بر تسکین تشنگی و خشکی دهان بیماران بستری در بخش­ های مراقبت ویژه

117. بررسی تاثیر برنامه آموزشی مراقبت تسکینی بر نگرش پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویزه نوزادان نسبت به مراقبت پایان زندگی