چکیده طرح 65

بررسي وضعيت مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي دانشكده‌هاي پرستاري و مامايي با روش تحليل محتوا

نويسندگان: ایمان تهمتن، عضو هیئت علمی، زینب باقری،پیمان جانانی، سمیه مجیدی، الهام قاسمی، رضا نگارنده

چكيده:

زمينه و هدف:هدف این مطالعه تحلیل محتوی مقالات نشریات علمی و پژوهشی دانشکده های پرستاری و مامایی ایران در سال های 1387-1390 می باشد.

روش کار:اطلاعات مورد نیاز شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقالات، کلیدواژه های فارسی و انگلیسی، موضوع کلی مقالات، نوع مطالعات، روش نمونه گیری، وابستگی سازمانی مولفان و تخصص مولفان با استفاده از وب سایت اصلی نشریات گردآوری و توسط نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:بیشترین تعداد مقاله در نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران، طب مکمل ارومیه، اصفهان، حیات تهران، بقیه الله و شهید بهشتی منتشر شده است. در میان دانشگاه های علوم پزشکی بیشترین وابستگی سازمانی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است.بیشترین متخصص پرستاری و مامایی که در نگارش این مقالات شرکت داشته اند متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. در میان پژوهشگران غیر پرستاری و مامایی، متخصصین آمار و اپیدمیولوژی فعالترین پژوهشگران در نگارش مقالات بوده اند. بیشترین روش پژوهش به کار رفته در مقالات کارآزمایی بالینی بود. بیشترین روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی (153)، سرشماری (120) و مبتنی بر هدف (95) بود. بیشترین موضوع به کار رفته در نشریات پرستاری و مامایی دیالیز کلیوی (21)، بخش مراقبت های ویژه (16)، آموزش پرستاری (15)، رضایت بیمار (13)، کیفیت زندگی (12)، آموزش بهداشت (11) و آموزش بیماران (11) بود.

نتیجه گیری:بررسيموضوعاتدرنشریات پرستاری و مامایینشان داد که تعادل موضوعی مناسبی در نشریات پرستاری و مامایی وجود دارد. البته در بسیاری از موضوعات تعداد بسیار اندکی مقاله منتشر شده است. بهتر است نشریات علمی و پژوهشی کشور مقالاتی را منتشر کنند که در راستای اولویت های پژوهشی کشور می باشند. ازنظرهمكاريگروهينيزمقالاتايننشریاتدروضعيتمطلوبيبهسرميبردند.هرچندكهارتباطبيندانشگاهي و ارتباطات بین المللیدرآنها بسیارضعيفبود. جای مقالات از نوع مروری و مرور نظام مند در این نشریات بسیار اندک بود.

کلمات کلیدی:تحلیل محتوی، نشریات، پرستاری،  مامایی