چکیده طرح 37

اخبار بد شایع در بخش هاي مراقبت ویژه و اورژانس و میزان مشارکت پرستاران در فرایند انتقال خبر بد در بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان: زهرا کريم، معصومه ايماني پور، ناصر بحراني

چکیده

زمینه و هدف:انتقال خبر بد يکي از چالشهاي موجود در بخش هاي مراقبت ويژه و اورژانس است. پرستاران به عنوان کساني که وظيفه مراقبت مداوم از بيمار را به عهده دارند نقشي مهمي در فرايند انتقال خبر بد دارند، درحالي که کمتر به بررسي ابعاد مشارکت آنها در اين زمينه پرداخته شده است. اين مطالعه به منظور بررسي نوع اخبار بد شايع در بخش هاي ويژه و اورژانس و تعيين ميزان مشارکت پرستاران در فرايند انتقال خبر بد انجام شد.

مواد و روشها:در اين مطالعه توصيفي،۱۸۲نفر از پرستاران بخشهاي ويژه و اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به روش نمونه گيري طبقه اي و سهميه اي موردبررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري دادهها، پرسشنامه بود که شايعترين اخبار بدي که پرستاران با آن مواجهه داشتند و نوع فعاليت هايي که در زمينه انتقال خبر بد انجام ميدادند را به طريق خودگزارش دهي موردبررسي قرار ميداد.

یافتهها:بر اساس يافته ها، اخبار مربوط به مرگ بيمار بيشترين اخباري هستند که پرستاران در بخشهايCCU) ٥/٨٩درصد)، ICU) ٣/٧٧درصد) و اورژانس (٨/٨١درصد) با آن مواجهه دارند. مهمترين فعاليت هاي مرتبط با انتقال خبر بد که پرستاران اغلب در آن مشارکت داشتند عبارت بودند از حمايـت عـاطفي از بيمار و خانواده وي (٩٥/٠±٧٩/٢ ،(توضيح صحبت هاي پزشک با بيان ساده تر (٩٦/٠±٦٨/٢ ،(کمک به بيمار و خانواده براي سازش بـا خبـر بـد ( ٨٩/٠±٦٣/٢ ،( آماده کردن بيمار يا خانواده براي شنيدن خبر بد (٠٤/١±٦/٢ .(هم چنين مشخص شد ١/٣٤درصد پرستاران، اغلب خبر بد را مستقلاً به بيمـار يـا بسـتگان وي منتقل ميکنند.

بحث و نتیجهگیري:اين پژوهش نشان داد گستره اخبار بد در بخش هاي ويژه و اورژانس متنوع بوده و پرستاران اغلب در فعاليتهاي مرتبط با فرايند انتقـال خبر بد مشارکت دارند، لذا آموزش آنها درباره چگونگي انتقال خبر بد و تدارک سازوکارهاي حمايتي از ايشان در اين زمينه ضروري به نظر ميرسد.

کلمات کلیدی: خبر بد، بخش مراقبت ويژه، اورژانس، پرستار