چکیده طرح 32

بررسی تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی پرستاران بخش های ویژه و عمومی  بیمارستان­های دولتیشهر تهران

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، زهرا دیباجی

چكيده

مقدمه: بدون‌شک نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم­ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی می‌باشد، زیرا بدون در اختیار داشتن این اهرم، امکان‌ موفقیت و رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده تقریبا غیرممکن است ، بنابراین،سازمان ها سعی در ارتقای رضایت شغلی کارکنان به منظور ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی و به تبع آن افزایش توان رقابت خود با سایر سازمان ها دارند. از آنجایی که یکی از مهم ترین سازمان ها در هر کشوری، سازمان های  مراقبتی درمانی هستند، دراین سازمان ها،توجهبه رضایت شغلیپرستاران و تعارضات مختلف پرستاران از جمله تعارضات کار-خانواده اهميتدوچندانيمي يابد، چرا که درواقع باتلاش هاي آن ها است که سلامت نيروي فعال و کارآمد مردم تضمينمي شود و به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقاء سطح خدمات و سلامت جامعه مي گردد هم چنین منجر به ابقاء پرستاران در حرفه خود می گردد.

هدف: مقایسه میزان رضایت شغلی پرستاران و سطح تعارضات کار-خانواده آنان در دو بخش ویژه و عمومی می باشد.

روشكار: مطالعه حاضر از نوع،توصيفي تحليلي است كه در آن280 نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي ویژه و عمومی بیمارستان های دولتی شهر تهران موردبررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده هاشامل سه پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و پرسشنامه تعارض كار –خانواده-نت مایر و مک ماریان بود. روش تجزیه تحلیل داده هابا روش آماریspss انجام گرفت.

يافتهها: بر اساس یافته های مطالعه در رابطه با توزیع فراوانی رضایت شغلی و  توزیع فراوانی تضاد کار-خانواده و  تضاد کار-خانواده در پرستاران بخش های  ویژه و عمومی تفاوت معناداري مشاهده نگردید. همچنین در رابطه با میزان رضایت شغلی پرستاران ،تضاد کار-خانواده و نوع بخش اعم از ویژه یا عمومی تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی در رابطه با میزان تضاد کار-خانواده و نوع بخش اعم از ویژه یا عمومی تفاوت معنی داری مشاهده گردید.

نتيجهگيري: هرچند که رضایت شغلی پرستاران یکی از مسائل مهم و چالش بر انگیز می باشد و ارتباط مستقیم با ابقا پرستاران در شغل خود می باشد ولی میزان رضایت شغلی پرستاران در این مطالعه متوسط گزارش شده است و این در حالی است که بیشترین درصد رضایت شغلی پرستاران در هر دو بخش عمومی و ویژه مربوط به بعد سرپرست در شغل فعلی می باشد، نوع بخشی که پرستاران درآن کار می کنند با میزان رضایت شغلی آنان و تعارضات کار- خانه آنان ارتباط ندارد، ولی نتایج حاصل از یافته ها نشان دادکه پرستاران از تضاد کار- خانواده بیشتر از تضاد خانواده-کار رنج می برند.

کلمات کلیدی:  تعارض کار-خانواده، رضایت شغلی، پرستار،بخش ویژه، بخش عمومی